Produkcja

Podstawą działania naszej firmy jest uzyskanie jak najlepszych rezultatów
poprzez ciągłe doskonalenie się w projektowaniu i wykonawstwie oczyszczalni ścieków.

Produkcja oczyszczalni ścieków typu Minidepural

Oferta EnEko

Jednym z wiodących elementów naszej oferty nowoczesnych oczyszczalni ścieków jest produkcja oczyszczalni ścieków typu Minidepural. Oczyszczalnie te zostały zaprojektowane w celu rozwiązania problemów wynikających z konieczności oczyszczania ścieków pochodzących z małych skupisk ludności, szkół, hoteli, pensjonatów, restauracji oraz małych i średnich jednostek produkcyjnych takich jak ubojnie drobiu, zakłady masarskie, zakłady przetwórstwa owoców i warzyw i inne.

Dostępna w sprzedaży biologiczna oczyszczalnia ścieków jest wykonana z tworzyw sztucznych lub z żywic epoksydowych na osnowie stalowej. Zamknięta konstrukcja bioreaktora i jej duża sztywność umożliwia usytuowanie oczyszczalni ścieków pod ziemią, co przynosi następujące korzyści:

 • powoduje brak zapachów i aerozoli,
 • zapewnia estetykę i oszczędność miejsca w którym znajduje się oczyszczalnia,
 • zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną obiektu,
 • nie ma konieczności stosowania strefy ochronnej wokół oczyszczalni.

Pozostałe zalety oczyszczalni ścieków typu Minidepural są następujące:

 • konkurencyjna cena oraz niskie koszty montażu i eksploatacji,
 • proces oczyszczania ścieków jest efektywny ekologicznie i energooszczędny,
 • możliwość wykorzystania istniejących szamb i zbiorników,
 • wszystkie elementy składające się na oczyszczalnię można przewozić transportem samochodowym, co umożliwia jej szybki montaż praktycznie bez ograniczeń co do miejsca,
 • wszelkie procesy związane z oczyszczaniem ścieków odbywają się w jednym zbiorniku bioreaktorze,
 • cały cykl oczyszczania jest sterowany programatorem czasowym co eliminuje konieczność stałej obsługi. Obsługa okresowa ogranicza się do sprawdzenia prawidłowości pracy urządzeń oraz usunięcia osadu nadmiernego,
 • istnienie zbiornika retencyjnego pozwala na czasowe wyłączenie oczyszczalni w celu dokonania konserwacji lub w wypadku awarii. Ścieki w tym czasie są gromadzone w ww. zbiorniku,
 • prawidłowo zainstalowana oczyszczalnia gwarantuje wiele lat bezproblemowej eksploatacji i niezawodność działania.
 • modułowy system budowy oczyszczalni pozwala na jej rozbudowanie w trakcie eksploatacji przez zainstalowanie dodatkowych zbiorników typu Minidepural.
 • istnieje możliwość zastosowania dodatkowych stopni oczyszczania podwyższających efekt usuwania związków biogennych oraz wyposażenia oczyszczalni w dodatkowe urządzenia typu: krata, odtłuszczacz, zbiornik tlenowej stabilizacji osadu, urządzenia odwadniające osad itp.,
 • elastyczność zastosowanego układu oczyszczania pozwala na dostosowanie technologii do oczyszczania ścieków powstających w zakładach przetwórczych owoców i warzyw, wytwórniach napojów, przetwórniach mięsa itp.

Opis produkowanej przez firmę EnEko sekwencyjnej oczyszczalni ścieków typu Minidepural

Technologia oczyszczania ścieków

Zastosowana przez firmę EnEko technologia oczyszczania łączy konwencjonalny sposób oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z najnowszymi osiągnięciami biotechnologii środowiska, co pozwala na maksymalną mineralizację składników organicznych zawartych w ściekach i minimalizację pozostałych osadów. W małych oczyszczalniach osad ulega stabilizacji w bioreaktorze i ze względu na jego niewielką ilość jest usuwany z oczyszczalni jeden lub dwa razy w roku. W dużych obiektach jest prowadzona tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego w zbiorniku stabilizacji. W obydwu przypadkach osad ustabilizowany po przeprowadzeniu badań może być wykorzystany gospodarczo.

Oczyszczalnia typu Minidepural to sekwencyjna oczyszczalnia ścieków wykorzystująca zasadę zbiornika wielofunkcyjnego, dzięki czemu fazy utleniania, zagęszczania osadów i wypompowywania następują kolejno po sobie w tym samym zbiorniku. Z uwagi na sekwencyjne napełnianie reaktora wymagane jest jedynie występowanie zbiornika wyrównawczego bezpośrednio przed oczyszczalnią. Istnienie zbiornika wyrównawczego w ciągu technologicznym umożliwia także gromadzenie nadmiaru ścieków w wypadku wystąpienia awarii modułu biologicznego, co eliminuje możliwość zanieczyszczenia środowiska w nieprzewidzianych okolicznościach.

Oczyszczalnia ścieków typu Minidepural

Typowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Minidepural składa się z następujących zasadniczych elementów:

1
Bioreaktor MD
Produkowany w dwóch wersjach:

–  bioreaktor zblokowany ze zbiornikiem retencyjnym typu MD/R (zbiornik oczyszczalni jest wewnątrz podzielony przegrodą na dwie części. Jedną część stanowi zbiornik retencyjny w którym są gromadzone ścieki. Drugą część stanowi bioreaktor w którym odbywa się proces biologicznego oczyszczania ścieków).

–   bioreaktor bez zbiornika retencyjnego typu MD (zbiornik oczyszczalni w całości stanowi bioreaktor. Ten wariant jest stosowany gdy istnieje możliwość wykorzystania jako zbiornika retencyjnego już istniejących zbiorników lub gdy zachodzi konieczność zastosowania zbiornika retencyjnego jako osobnego urządzenia).

Bioreaktor może pracować w systemie 1 cykl na dobę lub 2 cykle na dobę. Dzięki takiemu rozwiązaniu część retencyjna ma objętość równą tylko połowie dobowego napływu ścieków powiększoną o nadwyżkę objętości biorąc pod uwagę nierównomierny spływ ścieków w ciągu doby a także możliwość awarii któregoś z urządzeń. Cykle dostosowane są do napływu ścieków do retencyjnej części bioreaktora. W zbiorniku retencyjnym znajduje się przepompownia ścieków surowych, która transportuje ścieki do bioreaktora. Napowietrzanie ścieków w bioreaktorze odbywa się poprzez dmuchawę bocznokanałową, natomiast mieszanie ścieków z osadem czynnym poprzez mieszadło. W zbiorniku bioreaktora zainstalowana jest pompa ścieków oczyszczonych, która po zakończeniu każdego cyklu oczyszczania odpompowuje ścieki do odbiornika. Pompa jest zabezpieczona poprzez zainstalowanie odpowiednich czujników poziomu cieczy. Czas napowietrzania określa programator sterujący pracą oczyszczalni.

2
Pomieszczenie automatyki
Na płaszczu zbiornika bioreaktora przygotowana jest fabrycznie konstrukcja stanowiąca fundament pod budowę niewielkiego pomieszczenia (najczęściej o wymiarach 1,5m x 2,0m x 2,1m) dla urządzeń technologicznych i automatyki. Pomieszczenie to wymurowuje się z cegły lub bloków betonowych. Na życzenie Inwestora może być dostarczone za osobną dopłatą   pomieszczenie z prefabrykatów lub blach fałdowych.

3
Studzienka kontrolno-pomiarowa
Pomiędzy bioreaktorem a wylotem do odbiornika na trasie kolektora instaluje się studzienkę kontrolno-pomiarową w celu umożliwienia dokonania kontroli pracy oczyszczalni.

Dodatkowe urządzenia

W razie potrzeby można oczyszczalnię Minidepural wyposażyć w dodatkowe urządzenia typu:

 • przepompownie ścieków
 • krata
 • odtłuszczacz
 • stacja dozowania koagulantów
 • zbiornik tlenowej stabilizacji osadów
 • urządzenie do zagęszczania osadów itp.


Posadowienie oczyszczalni Minidepural

Minidepural (zbiornik cylindryczny wykonany z tworzyw sztucznych lub żywic epoksydowych na osnowie stalowej) standardowo jest posadowiony poniżej poziomu gruntu na warstwie podsypki piaskowej z piasku różnofrakcyjnego zagęszczonego.

Każdorazowo sposób posadowienia oczyszczalni pod ziemią określa się w zależności od miejscowych warunków gruntowych. W przypadku posadowienia Minidepurala na powierzchni terenu stosuje się jego kopcowanie.
Można również posadowić Minidepural pod powierzchnią parkingu. W takim przypadku dostęp do pomieszczenia automatyki następuje tylko poprzez właz.

Podstawowe typoszeregi oczyszczalni Minidepural MD przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowych

MODEL
OCZYSZCZALNI
WYDAJNOŚĆ
[m3/d] ilości osób
MD 5 1.0 5-6
MD 10 2.0 8-13
MD 20 4.0 15-25
MD 35 7.0 30-42
MD 50 10.0 45-60
MD 75 15.0 65-90
MD 100 20.0 100-125
MD 150 30.0 140-185
MD 200 40.0 200-250
MD 250 50.0 250-280
MD 300 60.0 280-375
MD 375 75.0 380-460
MD 500 100.0 500-600
MD 700 135.0 700-800

Wpływ ścieków oczyszczonych w oczyszczalni typu Minidepural na środowisko

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do środowiska będą mieściły się w granicach dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

1
Gospodarka osadami
Zastosowana technologia oczyszczania ścieków pozwala na maksymalną mineralizację składników organicznych zawartych w ściekach i minimalizację pozostałych osadów. Osad pochodzący z oczyszczalni jest ustabilizowany tlenowo. Osad ten można unieszkodliwiać w miejskiej oczyszczalni ścieków lub wykorzystać gospodarczo po wykonaniu odpowiednich badań.
2
Emisja gazów
Technologia oczyszczania ścieków bazuje na procesach tlenowych powodujących mineralizację zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Proponowany podziemny zbiornik, w którym odbywa się właściwy proces oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego jest szczelny i zamknięty. Odprowadzanie gazów odbywa się rurą wywiewną wyprowadzona na wysokość ok. 3,5 m npt. Produktami emisji gazowej są : CO2, N2, SO2, przy niewyczuwalnej emisji NH3, bądź H2S.

3
Hałas
Dźwięki towarzyszące eksploatacji oczyszczalni są wyciszane poprzez umieszczenie dmuchawy oczyszczalni pracującej kilka godzin na dobę i stanowiącej główne źródło hałasu w całkowicie zamkniętym pomieszczeniu, którego ściany mają izolacyjność akustyczną ok 25 dB.

4
Strefa ochronna
W zakresie elementów środowiska: powietrze atmosferyczne, gleba, wody powierzchniowe i podziemne, hałas oczyszczalnia Minidepural nie wymaga strefy ochronnej poza granicami terenu oczyszczalni.

Obsługa oczyszczalni

Oczyszczalnia Minidepural nie wymaga stałej specjalistycznej obsługi. Obsługa oczyszczalni sprowadza się do kontroli poprawności działania i stanu technicznego urządzeń, oraz okresowego usuwania osadu. Podstawowa praca całej oczyszczalni odbywa się w sposób automatyczny.

Gwarancje i spełniane normy

Firma EnEko udziela 2 – letniej gwarancji na bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń oczyszczających, oraz prowadzi ich serwis gwarancyjny bezpłatny i pogwarancyjny płatny.

Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do środowiska spełniają wymagania jakie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Masz pytania?

(32)234 54 45

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.